Hospodársky rozvoj pri súčasnom zachovaní prírodného prostredia

Základným cieľom spoločnosti EKOJET, spol. s r.o., je zosúladenie hospodárskych a ekologických princípov pri príprave a realizácii projektov. Pomôžeme vám nájsť riešenia, ktoré sú potrebné pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA / SEA.

Vaše projekty optimalizujeme z hľadiska možností územia a záujmov obce a verejnosti, čo umožňuje rýchlejší postup pri ich schvaľovaní a realizácii. V našich projektoch sa zameriavame na ekológiu, ktorá je potrebná v záujme zachovania prírody aj pre budúcnosť. Nachádzame možnosti zachovania prirodzených funkcií ekosystémov a rozmanitosti prírody a súčasne podporujeme rozvoj spoločnosti.

Zabezpečujeme všetky potrebné práce, štúdie, posudky a správy od vypracovania zámeru o navrhovanej činnosti až po vydanie záverečného stanoviska. Vypracujeme komplexnú dokumentáciu od posudzovania vplyvov na životné prostredie, dendrologické a rozptylové štúdie, posudky o výrube stromov. Rovnako zabezpečujeme akustickú tomografiu a špeciálny monitoring fauny a flóry. Poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie ohľadne procesu EIA / SEA a ochrany a tvorby krajiny.

Súčasťou našich služieb je aj vypracovanie textovej časti a grafických príloh EIA / SEA a komplexné spracovanie EIA / SEA podľa podkladových materiálov dodaných klientom.

Dbáme na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu životného prostredia a princípov stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a Európskej únie. Vychádzame zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA a pri našej práci sa ním striktne riadime.