Dendrologické a tomografické prieskumy zelene

Prieskum vegetácie, biotopov, dendrologický a tomografický prieskum, ako súčasť projektovej dokumentácie:

  • Územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby (DUR)
  • Hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie (EIA)
  • Územno-technických podkladov, prieskumov a rozborov územnoplánovacej dokumentácie obce
  • Architektonických štúdií a návrhov
  • Posúdenie drevín z hľadiska dendrológie, ako súčasť žiadosti o povolenie jej výrubu
  • Tomografické posúdenie stavu drevín – pdf

Referencie