Kvalita

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Tieto sa týkajú spracovania projektov pre krajinno-ekologické plánovanie, územného systému ekologickej stability a dokumentácií z posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie a environmentálnych auditov.

  • V našom tíme pracujú odborníci, zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie.
  • Vedúci predstavitelia firmy sú autorizovaní krajinní architekti a členovia Slovenskej komory architektov.
    Spoločnosť EKOJET, spol. s r. o. je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých organizácií oprávnených na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny.
  • Sme konzultantom Európskej banky pre obnovu a rozvoj v odbore environmentálny audit, posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie – EIA, práca s verejnosťou a environmentálne poradenstvo v otázkach financovania. V roku 1993 sme získali certifikát EBRD.
  • Už v roku 2003 sme sa stali držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2000 v oblasti „Projektová činnosť a poradenstvo v oblasti životného prostredia“, RWTÜV Systems, GmbH., číslo certifikátu: 04 100 031906.

Riadeniu kvality venujeme mimoriadnu pozornosť a pravidelne sa podrobujeme kontrolnému recertifikačnému auditu.