Politika kvality

Sme si vedomí svojej zodpovednosti za ochranu životného prostredia a svojou činnosťou chceme prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia, ochrane prírody a podporovať zásady trvalo udržateľného rozvoja na Zemi.

K tomu vyhlasujeme nasledovné zámery a záväzky:

  1. Jednou z prvoradých priorít vedenia spoločnosti EKOJET, s.r.o. Bratislava je zodpovednosť za trvalé udržiavanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie účinnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality a úsilie o to, aby medzi našimi podnikateľskými záujmami a požiadavkami ochrany životného prostredia bol súlad. Aby sa napĺňali požiadavky a očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán a boli pritom rešpektované požiadavky trvalo udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti na Zemi.
  2. Neustále budeme sledovať trendy v oblastiach súvisiacich s predmetom našej činnosti a zavádzaním nových prístupov, metód práce budeme zabezpečovať sústavné zlepšovanie kvality všetkých činnosti v rámci nami poskytovaných služieb.
  3. V rámci svojich činností sa budeme snažiť uplatňovať princíp prevencie ochrany životného prostredia a čo najviac minimalizovať nepriaznivý vplyv činností na životné prostredie.
  4. Chceme uplatňovať a rozvíjať systém výchovy našich zamestnancov cieľavedomým vzdelávaním tak, aby sme posilňovali ich zodpovednosť za kvalitu vo všetkých vykonávaných činnostiach a aby sa prehlbovala ich odbornosť pri plnení pracovných úloh a kladný vzťah k životnému prostrediu.
  5. Dlhodobou spoluprácou s našimi dodávateľmi vytvárame možnosti pre zvyšovanie kvality našich služieb.
  6. Pri riešení našich úloh budeme rešpektovať štátnu environmentálnu politiku a environmentálnu koncepciu iných štátnych a miestnych orgánov a zastupiteľstiev.
  7. V rámci našich činností budeme vyvíjať úsilie, aby boli dodržiavané požiadavky právnych a iných predpisov vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti a budeme rešpektovať požiadavky zainteresovaných strán.
  8. Budeme sprístupňovať výsledky našej činnosti verejnosti tak, aby išlo o otvorenú komunikáciu vo veciach starostlivosti o životné prostredie a využívali sa podnety verejnosti, našich obchodných partnerov a iných zainteresovaných strán k zlepšovaniu našich činnosti.
Mgr. Tomáš Šembera

výkonný riaditeľ spoločnosti

Ing. Ivan Šembera, CSc.

zakladateľ a zmocnenec pre SMK