Naše služby

Poskytujeme odborné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Spracovávame projekty pre krajinno-ekologické plánovanie, dodávame služby týkajúce sa územného systému ekologickej stability, dendrológie a pripravujeme odborné posudky a štúdie z posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie a environmentálnych auditov.

Zabezpečujeme širokú škálu činností súvisiacich s ochranou životného prostredia