EIA / SEA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie pre vás zabezpečíme:

  • V plnom rozsahu spracujeme hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie v etapách zámeru a správy o hodnotení podľa zákona NRSR 24/2006 Z. z.
  • Spracujeme komplexné hodnotenie vplyvu koncepcií a rozvojových programov naživotné prostredie podľa § 4 zákona NRSR 24/2006 Z. z.
  • Poskytneme konzultácie alebo riešenie čiastkových ekologických problémov v procese EIA a SEA
  • Pre investorov zabezpečíme pripomienkovanie a verejné prerokovanie správy o hodnotení (public hearing, public meeting)
  • Spracujeme program monitoringu, zabezpečíme jeho plnenie a odborné vyhodnotenie

Predstavitelia vedenia firmy sú zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie v odboroch energetické stavby, líniové stavby, stavby pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, výstavba objektov pre rekreáciu a cestovný ruch, výstavba športových areálov, územný rozvoj a územné plánovanie, stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikácie.

Referencie