Hodnotenie stavu životného prostredia a jeho audity

Pri hodnotení stavu a auditoch životného prostredia poskytujeme tieto služby:

  • Zhodnotíme stav a prínosy činnosti pre potreby návrhov žiadostí o úver, grantov a situácie, kde je potrebné doložiť environmentálne hodnotenie projektu, resp. dokladovať jeho prínosy pre zlepšenie stavu a kvality životného prostredia, na základe metodiky Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky
  • Poskytneme poradenstvo pri príprave a certifikácii systémov environmentálneho manažérstva (SEM)
  • V plnom rozsahu spracujeme environmentálny verifikačný audit ako prílohu pri zmenách vlastníctva alebo prílohu privatizačných projektov
  • Vyhodnotíme bezpečnosť, riziká (Risk Assessment) a ich riadenie (Risk Management) v týchto etapách:
    • hodnotenie rizika (určenie nebezpečnosti, posúdenie šírenia znečistenia, hodnotenie rizika pre ľudské zdravie, hodnotenie rizika pre ekosystémy)
    • odporúčanie cieľových parametrov

Spoločnosť EKOJET s. r. o. je konzultantom Európskej banky pre obnovu a rozvoj v obore environmentálny audit, EIA, práca s verejnosťou a environmentálne poradenstvo v otázkach financovania, Certifikát EBRD,1993.

Referencie