Ekologické plánovanie krajiny

Na základe platnej legislatívy má územno-plánovacia dokumentácia popri urbanizme a technickej vybavenosti rovnocenne riešiť prírodné podmienky a krajinnú ekológiu. Pre potreby územného plánovania, programov revitalizácie a ekologizácie miest a obcí alebo pre rôzne hospodárske aktivity v krajine ponúkame vypracovanie nasledovných dokumentácií:

  • Miestne územné systémy ekologickej stability s návrhom ekostabilizačných opatrení
  • Hodnotenie ekologickej únosnosti a zaťažiteľnosti území
  • Návrhy územných generelov zelene miest a obcí
  • Spracovanie krajinno-ekologických plánov, ako súčasti územnoplánovacej dokumentácie
  • Programy starostlivosti o chránené územia prírody a krajiny

Spoločnosť EKOJET s. r. o. je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb oprávnených na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny pod poradovým číslom P-1/2003 v zmysle zákona č. Zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny, MŽP SR, 2003.

Ako autorizovaní krajinní architekti sú vedúci predstavitelia firmy členmi Slovenskej komory architektov.

Referencie