Ekologické plánovanie krajiny a návrhy zelených plôch

2022

  • Dokument starostlivosti o dreviny mesta Nové Zámky – II. etapa, 2022

 

2021

  • Dokument starostlivosti o dreviny mesta Nové Zámky, 2021

 

2014

  • Vypracovanie časti generelu zelene – Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad – časti mesta Centrum, sídlisko JUH I, II – Mesto Poprad, 2014

 

2012

  • Generel zelene mesta Senec, 2012
  • Bytový dom Koceľova, SADOVÉ ÚPRAVY – Náhradná výsadba, 2012

 

2011

  • Sadové úpravy VILLA KOLIBA, 2011
  • Environmentálna časť dokumentácie: Technické podmienky – Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy, časť 1: Projektovanie, výstavba, prevádzka, údržba a oprava ekoduktov, 2011
  • NATURA – vplyv na životné prostredie pre akciu Regulační plán Žebračka Přerov, 2011

 

2010

  • Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica II. etapa, 2010
  • Južné mesto, Bratislava – Petržalka Prechodová zóna A-B, Koncept riešenia zelene, 2010
  • Urbanistická štúdia zóny Údernícka v MČ Bratislava – Petržalka, koncept riešenia zelene, 2010
  • Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic, Štúdia vegetačných úprav, 2010

 

2009

  • Vydrica – Krajinoekologická štúdia, február 2009
  • Apartmán Park II, Lehotského ul., Bratislava – realizačný projekt, sadové úpravy , marec 2009
  • NFS, 1. stavba – Štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – Návrh náhradnej výsadby ZŠ Kalinčiakova 12, marec 2009
  • Obytný dom OBYDICK, Račianska ulica – sadové úpravy, október 2009
  • Zóna bývania a občianskej vybavenosti Z1/02 (Šúr), október 2009
  • Garážový dom – Nám. Alexandra Dubčeka, október 2009
  • Urbanistická štúdia časti zóny Východ Bratislava – Devínska Nová Ves, december 2009
  • Dokument starostlivosti o dreviny I. etapa a Generel zelene mesta Banská Bystrica, december 2009

 

2008

  • Obytný súbor SLNEČNICE, Staré Grunty, Bratislava, sadové úpravy, január 2008
  • Polyfunkčný obytný objekt Prievidza, dendrologický prieskum a sadové úpravy, január 2008
  • Bytový dom Vlárska, Bratislava, dendrologický prieskum a návrh náhradnej výsadby, marec 2008
  • Národný futbalový štadión, dendrologický prieskum a sadové úpravy, december 2008
  • Miestny územný systém ekologickej stability Sereď, 2008

 

2007

  • Dokument starostlivosti o dreviny mesta Sereď, december 2007
  • Generel zelene mesta Piešťany, december 2007
  • Realizačný projekt Polyfunkčný objekt Staré grunty – SO 108 – sadové úpravy, apríl a jún 2007
  • Bytové domy Slnečnice – Staré grunty – Bratislava – návrh zelene pre DUR, apríl 2007
  • Zhodnotenie biologických nárokov drevín na stanoviskové podmienky pri realizácii výstavby komunikácie a pokládky vodovodu v lokalite lužného lesa v Rusovciach, marec 2007

 

2006

  • Sadovnícke hodnotenie zelene a návrh náhradnej výsadby, Devín – Lomnická, február 2006
  • Dokument starostlivosti o zeleň Mestskej časti Bratislava – Rača, júl 2006
  • Bytový dom Brečtanová ul. Bratislava, Sadovnícke hodnotenie zelene a návrh náhradnej výsadby, september 2006
  • Evidencia verejnej zelene Mestskej časti Bratislava – Ružinov, september 2006
  • Evidencia zelene sídliska Adam Trajan a Prednádražie v meste Piešťany, október 2006
  • Návrh sadovníckych úprav DUR Polyfunkčný objekt Staré Grunty, október 2006
  • Inventarizácia zelene Mestskej časti Bratislava – Pod. Biuskupice, I.etapa, december 2006
  • Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, PPÚ v k.ú. Nový Svet pri Senci, apríl 2006
  • Ekostabilizačné opatrenia PPÚ Voderady, september 2006
  • Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Nový Svet, 2006
  • Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v k.ú. Nový Svet, 2006

 

2005

  • Dokument starostlivosti o dreviny MČ Bratislava RAČA, 2005
  • Dokumentácia starostlivosti o dreviny mesta Modra, 2005
  • Malé Hoste, okr. Bánovce n/Bebravou, MÚSES pre projekt pozemkových úprav, 2005

 

2004

  • Starostlivosť o dreviny v meste Stupava (stav k 30.8.2004), 2004
  • Územný generel zelene mesta Zvolen, 2004-2005

 

2003

  • Generel zelene Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2003
  • Generel zelene mesta Újezd u Brna, 2003
  • Územný generel zelene mesta Trenčín, 2003

 

2002

  • Revitalizácia verejnej zelene, komplexná evidencia zelene, návrhy údržby zelene, Bratislava- MČ Ružinov, 2002-2004
  • Návrh manažmentu vybraných lužných lesov na území Ramsarskej lokality a CHKO Dunajské luhy, 2002
  • Modelové overenie metodického postupu ekologicky optimálneho využívania územia v rámci prieskumov a rozborov územného plánu obce Banská Štiavnica a Štiavnické Bane, 2002
  • Dopracovanie územnoplánovacích podkladov pre katastrálne územie Banky pri Vyhniach vrámci projektu: Modelové overenie metodického predpisu pre projektantov prieskumov a rozborov územného plánu obce, 2002
  • Modelové overenie metodického postupu ekologicky optimálneho využívania územiav rámci prieskumov a rozborov územného plánu obce Banská Štiavnicaa Štiavnické Bane, 2002

 

2001

  • Revitalizácia Kalvárie v Bratislave, projekt pre stavebné povolenie, 2001
  • Revitalizácia verejnej zelene, komplexná evidencia zelene, návrhy údržby zelene, MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, 2001
  • Revitalizácia verejnej zelene, komplexná evidencia zelene, návrhy údržby zelene, Bratislava – MČ Nové Mesto 2001
  • Krajinnoekologický plán (KEP – LANDEP) obcí Banská Štiavnica a Štiavnické Bane, MŽP SR, 2001
  • Zhodnotenie stavu zaťaženia životného prostredia na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 2001
  • Zhodnotenie stavu zaťaženia životného prostredia na území mestskej časti Bratislava – Ružinov 2001
  • Regionálna agenda 21 pre časť Banskobystrického kraja, 2001

 

2000

  • Dendrologický prieskum verejnej zelene na Prostrednej ulici v Svätom Jure, 2000
  • Evidencia zelene – terénny prieskum vnútroblokovej zelene, Bratislava-MČ Staré mesto 2000
  • Revitalizácia Námestia SNP v Bratislave, 2000
  • Revitalizácia Kalvárie v Bratislave, objednávateľ MČ Staré mesto, 2000

 

1999

  • Návrh sadových úprav objektu Ministerstva vnútra SR v Trenčianskych kúpeľoch, 1999
  • Návrh rekonštrukcie záhrady veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne, 1999
  • Návrh rekonštrukcie vládnej vily na Partizánskej ulici v Bratislave, 1999

 

1998

  • Aktualizácia evidencie verejnej zelene v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi, 1998
  • Dendrologický prieskum zelene parku v meste Nováky, 1998
  • Projekt náhradnej výsadby stromov areál MV SR, Košická ul., Bratislava, 1998
  • Návrh sadových úprav objektov Sociálnej poisťovne v Leviciach, 1998
  • Návrh sadových úprav objektov Ministerstva vnútra na Záhradníckej ulici v Bratislave, 1998
  • Návrh rekonštrukcie historického mestského parku v Novákoch, realizácia projektu v GIS, Obstarávateľ MÚ Nováky, 1998
  • Návrh sadových úprav bytových objektov na Hradskej ulici v MČ Bratislava-Vrakuňa, 1998

 

1997

  • Návrh zelene areálu výstaviska Incheba v Bratislave, 1997
  • Analyseder Bedingungen fur die Einfuhrung eines EKO-Audits in der Slowakischenrepublik. Obstarávateľ Forschungszentrum Seibersdorf Austria, OEFZS -A-4030, 1997

 

1996

  • Návrh rekonštrukcie parku Avion v Bratislave- MČ Staré mesto, 1996

 

1993

  • Generel zelene Devínska Nová Ves, 1993
  • Návrh zelene sídliska v Bratislave- MČ Devínska Nová Ves, 1993
  • Návrh rekonštrukcie zelene sídliska Mlynske Nivy – Klongerova kolónia v Bratislave, 1993

 

1992

  • Generel kúpeľných lesov kúpeľov v Bardejove, 1992
  • Generel zelene mesta Rimavská Sobota, 1992,
  • Generel priemyselnej zelene podniku Matador v Bratislave, 1992
  • Návrh zelene areálu gymnázia v Prešove, 1992

 

1991

 • Generel kúpeľných lesov kúpeľov Bardejov, objednávateľ Inšpektorát št.kúpeľov MZSR Bratislava,1991
 • Generel priemyselnej zelene podniku Matador v Bratislave, objednávateľ Matador n.p. Bratislava,1991