Monitoring of components of the environment and GIS

2023

  • Areál reštaurácie v lokalite železná studnička – Rotunda, Monitoring výskytu raka riavového (Austropotamobius torrentium), 2023
  • „Nové LIDO“, Prieskum fauny, flóry a biotopov, 2023
  • “Obchvat nula” – monitoring biodiverzity a migrácie zvierat, 2023

2022 

  • DinoPark Liptovský Ján, prieskum bioty, 2022
  • Areál reštaurácie v lokalite železná studnička – Rotunda, Monitoring výskytu raka riavového (Austropotamobius torrentium), 2022
  • “Obchvat nula” – monitoring biodiverzity a migrácie zvierat, 2022

2021

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2020 – biota
  • “Obchvat nula” – monitoring biodiverzity a migrácie zvierat, 2021

2020 

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2019 – biota

2019

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2018 – biota

2018 

  • Nitra – rekonštrukcia ATS Šúdol, botanický a zoologický prieskum, 2018
  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2017 – biota
2017
  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2016 – biota
  • Monitoring zložiek životného prostredia a návrh technických pomôcok (nosičov) pre vtáčie búdky a úkryty pre netopiere v areáli Logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby Sereď, 2017
  • Nosný systém MHD, Šafárikovo námestie v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor, Botanický a ornitologický prieskum Chorvátskeho ramena v úsekoch dotknutých výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti, 2017
  • CEPIT – Central european park for innovative Technologies, Technologický park Bratislava – Vajnory, Botanický a zoologický prieskum, 2017
2016
  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2015 – biota
2015
  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2014 – biota
  • Monitoring bioty na lokalitách terminálov LNG, prístav Bratislava a Komárno, 2015

2014

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Ročná správa monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia za rok 2013 – biota

2013

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia – biota, Ročná správa za rok 2012 – OBDOBIE PRED VÝSTAVBOU
  • Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, Odpočívadlo, Súčasný stav ŽP, 2013

2012

  • Diaľnica D1, Višňové – Dubná Skala, Monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia, Ročná správa za rok 2011

2011

  • Inventarizácia drevín v parku v Malinove, 2011
  • Dokument starostlivosti o dreviny v k.ú. Bratislava, Vinohrady – situované na verejnom priestranstve zastavaného územia, 2. etapa, 2011

2010

  • Evidencia verejnej zelene v k.ú. Bratislava – Vinohrady, 2010
  • Inventarizácia zelene Újezd u Brna, 2010

2009

  • Informačný systém zelene mesta Banská Bystrica, december 2009

2008

  • Trenčín – inventarizácia zelene, 2008

2005

  • Informačný systém zelene, Dokument starostlivosti o dreviny mesta Stupava, etapa II., 2005
  • Informačný systém zelene, MČ Bratislava – Ružinov, 2005
  • Evidencia verejnej zelene na sídlisku Juh v Trenčíne, 2005

2004

  • Informačný systém zelene, Generel zelene mesta Zvolen, 2004 – 2005
  • Informačný systém zelene, Dokument starostlivosti o dreviny mesta Stupava, etapa I., 2004

2002

  • Informačný systém zelene, Generel zelene mesta Trenčín, 2002 – 2003
  • Informačný systém zelene, MČ Bratislava – Ružinov, 2002 – 2004

2001

  • Informačný systém zelene, Generel zelene, MČ Bratislava – Nové Mesto, 2001
  • Informačný systém zelene, MČ Bratislava – Staré Mesto
  • Zhodnotenie súčasného stavu životného prostredia v MČ Bratislava – Staré Mesto, 2001

1999

  • Atlas súčasného stavu životného prostredia MČ Bratislava – Ružinov, GIS, ARC VIEW.3.x., 1999

1998

  • Súčasný stav zaťaženia životného prostredia vo vybraných zložkách na území MČ Bratislava – Ružinov, (podľa metodiky OECD), 1998.