Environmental assessment and environmental audit, company management

2023

  • „Metodické usmernenie pre podporu zavádzania riešení zelenej infraštruktúry: analýza bariér, podpora implementácie dobrej praxe a odporúčania pre verejné politiky“ – spracovanie analytickej časti, 2023
  • „Metodické usmernenia pre hodnotenia klimatickej odolnosti podnikateľských subjektov na základe posudzovania klimatickej zraniteľnosti ekonomických sektorov (Klimatický audit/Posudzovanie a riadenie rizík pre firmy)“ – spracovanie analytickej časti, 2023
  • „Hodnotenia miery rizika a zraniteľnosti líniových stavieb a produktovodov z hľadiska ich pripravenosti a zabezpečenia voči rizikám súvisiacim s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy“ – metodická príručka, 2023

 

2022 

  • Hodnotenie lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie na piatich plochách v blízkosti areálu Slovnaft, 2022

 

2021

  • Vypracovanie akčného plánu pre mestskú akupunktúru v mestskej funkčnej oblasti Liptovský Mikuláš, 2021

 

2020

  • Logistický park Dunajská Streda, Hodnotenie vplyvov budúcej prevádzky na verejné zdravie, 2020

 

2019 

  • Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu, strategický dokument, 2019

 

2018

  • Environmentálne posúdenie stavu lokality areálu TRW Nové Mesto nad Váhom, 2018

 

2015

  • Environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
 
 
2012
  • Obytná zóna Levice, Urbanistická štúdia, prieskumy a rozbory, 2012

 

2011

  • Štúdia prieskumy a rozbory – životné prostredie pre projekt, k.ú. Bernolákovo a Chorvátsky Grob, 2011

 

2010

  • Hodnotenie kvality životného prostredia v riešenom území pre Urbanistickú štúdiu zóny Podunajské Biskupice – Lieskovec – Ketelec, 2010

 

2009

  • Metropolis – Jarovce, Bratislava, biotopy, december 2009

 

2008

  • Posúdenie záujmových území v k.ú. Trenčianske Teplice, 2008
  • Posúdenie územia Devín – Lomnická, 2008
  • Environmentálna štúdia – 2. časť, CEPIT, 2008
  • Moderna Senec, 2008
  • PPP PROJEKTY – rýchlostné cesty, 2008
  • Prieskum životného prostredia R4 Prešov, 2008
  • Južné mesto – zadanie urbanistickej štúdie, 2008
  • CEPIT – urbanistická štúdia, 2008

 

2006

  • Register Environmentálnej legislatívy, objednávateľ: Provident Financial, s.r.o., 2006

 

2005

  • Environmentálny audit letiska Bratislava, 2005
  • Environmentálny audit letiska Košice, 2005

 

2002

  • Vyčíslenie ekologického dlhu pre 28 podnikov na území SR, Obstarávateľ Deutche Bank, 2002
  • Environmentálny audit podniku PIVOVAR TATRAN, a.s., Poprad, 2002

 

2000

  • Monitoring životného prostredia Závodu Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom, Obstarávateľ Európska banka pre obnovu a rozvoj Londýn, 1996, 1997, 1998, 1999 rok ukončenia 2000.
  • PEPA program pre SR, PEPA – The Priority EnvironmentalProjects for Accession programme for Slovak Republic, the DirectorateGeneral for Environment (DG ENV) of the European Commission (EC), 2000
  • Ekologická politika MČ Bratislava-Ružinov. Grant z projektu Podpora TUR v SR, financovaný z prostriedkov Programu OSN (UNDP).

 

1999

  • Program čistých technológií Slovenský Hodváb Senica a.s. Program PHARE, 1999-2000
  • Riešenie environmentálneho a sociálneho aspektu realizácie rozvojových projektov a ich ekonomická realizovateľnosť. Program PHARE, Spolupráca firiem MOB Holandsko, AKZO NOBEL Holandsko a EKOJET s.r.o. Bratislava, rok ukončenia 1999

 

1995

  • Environmentálny audit. Obstarávateľ ASPEK, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, 1995

 

1992

  • Analýza hutníckeho odvetvia pre prognózu a starostlivosť o životné prostredie na Slovensku. Obstarávateľ MŽP SR, 1992